Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden voor abonnees bij Trucks.nl b.v. wordt verstaan onder:
  • Trucks.nl: Het online platform Trucks.nl en haar aanverwante websites, waarop vraag en aanbod met betrekking tot nieuwe en gebruikte trucks, trailers, machines, auto’s bedrijfswagens, bussen en soortgelijke producten samen komen;
  • Diensten: de dienstverlening van Trucks.nl. Op de website Trucks.nl kan de wederpartij onder andere advertenties plaatsen met betrekking tot de te koop aangeboden producten, alsook het aanvragen, onderhouden en beheren van domeinnamen via SIDN alsmede andere vormen van applicaties voor diverse diensten;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Trucks.nl en haar wederpartij op grond waarvan Trucks.nl haar diensten aan de wederpartij ter beschikking stelt;
  • Website: de website www.trucks.nl;
  • Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten danwel die gebruik maakt van de diensten van Trucks.nl.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de diensten van Trucks.nl.
 3. De verzending van een inschrijving door de wederpartij voor de diensten van Trucks.nl heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Trucks.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Dienstverlening

 1. Trucks.nl probeert aanbieders en vragers van vervoersmiddelen, machines en andere zaken via haar websites tot elkaar te brengen. Trucks.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol: Trucks.nl wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt door de wederpartij en een andere partij (bijvoorbeeld een koper) door gebruikmaking van de diensten van Trucks.nl. Dientengevolge kan Trucks.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich tussen de wederpartij en een andere partij afspeelt.
 2. Trucks.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Sommige informatie op de website is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt Trucks.nl geen enkele verantwoordelijkheid. De wederpartij en iedere andere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen aangeleverde informatie.
 3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Trucks.nl gerechtigd de website zonder voorafgaande mededeling tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de wederpartij ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Trucks.nl.
 4. Trucks.nl kan ten behoeve van de wederpartij een domeinnaam registreren bij SIDN. Indien de wederpartij niet aan de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden voldoet, is Trucks.nl gerechtigd de domeinnaam te laten wijzigen, te laten vervallen of op te heffen.

Artikel 3. Gebruik diensten

 1. Gebruikmaking van de diensten van Trucks.nl is op basis van abonnementen. Via de website kan de wederpartij zich inschrijven en de door hem gewenste abonnementsvorm selecteren.
 2. Door verzending van het inschrijfformulier garandeert de wederpartij dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer, die in het kader van de dienstverlening aan Trucks.nl verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn. De wederpartij zal er zorg voor dragen dat de informatie in de door hem te plaatsen/geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 3. Door het plaatsen van de advertentie en/of het verstrekken van gegevens aan Trucks.nl verklaart de wederpartij hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben.
 4. Na ontvangst van het inschrijfformulier zal Trucks.nl zo spoedig mogelijk zorg dragen voor plaatsing van de gegevens van de wederpartij op de website. Hierna kan de wederpartij zijn aanbod op de website van Trucks.nl plaatsen. Het abonnement gaat in op het moment dat Trucks.nl over gaat tot plaatsing op de website.
 5. Trucks.nl behoudt zich het recht voor een inschrijving van een wederpartij te weigeren, zonder hierbij verplicht te zijn tot opgaaf van redenen.
 6. De (persoons-)gegevens die door middel van de website door de wederpartij worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.
 7. Trucks.nl is gerechtigd de teksten in een advertentie van de wederpartij in te korten of te wijzingen. Tevens behoudt Trucks.nl zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te verwijderen indien de advertentie in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet aan sluit op het doel van Trucks.nl, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de wederpartij.
 8. Trucks.nl bevat verwijzingen naar websites van derden. Trucks.nl heeft geen enkele zeggenschap over (de inhoud van) deze websites, en is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4. Looptijd van het abonnement, beëindiging

 1. Het abonnement wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar. Tenzij één der partijen het abonnement uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode opzegt, wordt het abonnement na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een zelfde periode.
 2. Opzegging van het abonnement geschiedt schriftelijk. Opzegging geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.
 3. Partijen hebben het recht het abonnement zonder schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij in staat van faillissement raakt, surséance van betaling heeft aangevraagd en/of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. Prijzen verschillen per gekozen abonnement. De wederpartij ontvangt een maandelijkse factuur, die geïncasseerd zal worden door middel van automatisch incasso. De afschrijving vindt plaats op de tiende dag van iedere maand. In afwijking hiervan kan betaling per kwartaal of jaar overeen gekomen worden.
 2. Bij aanvraag van het abonnement verstrekt de wederpartij aan Trucks.nl een machtiging tot automatisch incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van het abonnement. De wederpartij is verplicht te zorgen voor een toereikend saldo en een succesvolle automatisch incasso. Indien de incasso niet slaagt, is de wederpartij in verzuim vanaf de dag dat het bedrag normaliter door Trucks.nl ontvangen zou zijn.
 3. Indien de kosten door toedoen van de wederpartij niet kunnen worden geïncasseerd, brengt Trucks.nl een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot aan het moment van incassering, alsmede een boete van € 10,-- per keer dat de wederpartij in verzuim is.
 4. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Trucks.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de wederpartij, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 5. De vaste abonnementskosten worden bij vooruitbetaling geïncasseerd. De vergoeding voor extra werkzaamheden en eventuele andere vergoedingen worden maandelijks achteraf geïncasseerd.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Trucks.nl en de verplichtingen van de wederpartij jegens Trucks.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Gedragsregels

 1. De wederpartij garandeert:
  • Dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste advertentie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, danwel niet onrechtmatig is;
  • Dat hij met deze advertentie geen personen onheus bejegent danwel lastig valt;
  • Dat de inhoud van de door hem geplaatste advertentie volledig op de waarheid berust en dat geplaatste afbeeldingen onbewerkt en origineel zijn;
  • Dat hij de belangen en de goede naam van Trucks.nl niet zal schaden. De wederpartij verklaart geen misbruik te zullen maken van de diensten van Trucks.nl.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan zijn abonnement en/of andere uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins in gebruik te geven of over te dragen, tenzij de wederpartij hiervoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trucks.nl verkregen heeft.
 3. Het abonnement is strikt persoonlijk. Het is de wederpartij niet toegestaan derden gebruik te laten maken van het abonnement.
 4. De wederpartij die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Trucks.nl uitgesloten worden van verder gebruik van de website en de diensten. Een en ander onverlet de volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de wederpartij te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Trucks.nl, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij Trucks.nl en/of haar licentiegevers.
 2. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen (advertenties en/of andere berichten) die onmiskenbaar door de wederpartij of een gebruiker van de website zijn aangeleverd, blijven berusten bij de wederpartij of de gebruiker van de website.
 3. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder, de wederpartij) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Trucks.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Artikel 8. Overmacht

 1. Trucks.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Overmacht geeft de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Trucks.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trucks.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van Trucks.nl of van derden daaronder begrepen.

Artikel 9. Klachten

 1. Indien de wederpartij een klacht heeft met betrekking tot Trucks.nl, de diensten of de website, dient de wederpartij deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@Trucks.nl.
 2. Trucks.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Trucks.nl al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de wederpartij te herstellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Trucks.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Trucks.nl. Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de kosten die de wederpartij redelijkerwijze heeft moeten maken om de schade vast te stellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. Trucks.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 3. Trucks.nl kan niet aansprakelijk zijn voor omzeiling van technische faciliteiten met betrekking tot de website door de wederpartij en/of derden.
 4. Indien Trucks.nl aansprakelijk is voor schade is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de overeenkomst betrekking heeft. Indien de overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar heeft, kan de aansprakelijkheid van Trucks.nl niet groter zijn dan het factuurbedrag van één periodieke factuur.
 5. De wederpartij vrijwaart Trucks.nl volledig van alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem geplaatste informatie op de website. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de geplaatste informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Trucks.nl en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen Trucks.nl en een wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door Trucks.nl aan te wijzen bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Ons Cookie beleid

Zoals veel websites gebruiken ook wij cookies om kleine stukjes informatie op uw computer op te slaan en vervolgens op te halen wanneer u onze site bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om de site goed te laten functioneren. U bent hierdoor niet persoonlijk te identificeren, maar uw bezoek aan onze website wordt wel meer toegesneden op uw persoonlijke voorkeuren.

Een deel van de opgeslagen informatie is afkomstig van andere bedrijven waarvan wij de software hebben toegevoegd aan onze site, wat ook effect kan hebben op het gebruik van de websites die u naderhand nog bezoekt.

Als u deze site blijft gebruiken zonder de opslag van cookies actief te verhinderen, gaat u akkoord met deze gang van zaken.