Článek 1. Definice a platnost

 1. V techto Všeobecných obchodních podmínkách platí:
  • Trucks.nl: Online platforma Trucks.nl a související webové stránky, kde jsou shromáždeny nabídky a poptávky nových a použitých nákladních vozidel, tahacu, stroju, vozidel, firemních vozidel, dodávek a podobných produktu.
  • Služby: služby Trucks.nl. Na webové stránce Trucks.nl muže Protistrana napríklad zverejnovat inzeráty týkající se produktu nabízených k prodeji, jakož i poptávky po názvech domén, jejich správu a rízení pres SIDN, jakož i jiné formy poptávek po ruzných službách.
  • Smlouva: smlouva mezi Trucks.nl a její Protistranou na základe nabídky Služeb Trucks.nl Protistrane.
  • Webová stránka: webové stránky www.trucks.nl.
  • Protistrana: fyzická ci právnická osoba, s níž bude uzavrena smlouva, nebo která využívá Služby Trucks.nl.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré smlouvy a/nebo veškerá využití Služeb Trucks.nl.
 3. Pokud Protistrana zašle svou registraci ke Službám Trucks.nl, považuje se to za uzavrení smlouvy v souladu s temito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení odlišující se od techto Všeobecných obchodních podmínek jsou možné pouze v prípade, že byly písemne sjednány. Platnost veškerých všeobecných obchodních podmínek používaných Protistranou je tímto výslovne vyloucena.
 5. V prípade, že je kterékoliv z ustanovení techto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúcinné, ostatní ustanovení zustanou plne v platnosti a neplatná ci neúcinná ustanovení techto Všeobecných obchodních podmínek se nahradí (a) novými, zákonem prípustnými ustanoveními, která v maximálním rozsahu zohlední cíl a úcel neplatných ci neúcinných ustanovení.
 6. Trucks.nl si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky aktualizovat.

Článek 2. Poskytování služeb

 1. Prostrednictvím svých webových stránek se Trucks.nl pokouší propojit osoby poptávající a nabízející dopravní prostredky, stroje a další položky. V tomto prípade vystupuje Trucks.nl pouze v roli zprostredkovatele: Trucks.nl se nikdy nestane stranou žádné smlouvy uzavrené mezi Protistranou a jakoukoliv další stranou (napríklad kupujícím) na základe využití Služeb Trucks.nl. Z tohoto duvodu Trucks.nl neponese žádnou odpovednost za cokoliv, co probehne mezi Protistranou a další stranou.
 2. Trucks.nl venuje obsahu svých webových stránek maximální péci. Nekteré informace na techto webových stránkách jsou nicméne poskytovány tretími osobami. Trucks.nl nenese žádnou odpovednost za tyto informace. Protistrana a všichni ostatní uživatelé sami nesou odpovednost za presnost, správnost a úplnost informací, jež poskytují.
 3. Je-li to nezbytné pro údržbu nebo kvalitu poskytovaných služeb, bude Trucks.nl oprávnena webové stránky docasne odstavit nebo omezit používání webových stránek bez predchozího oznámení, aniž by tím vzniklo jakékoliv právo Protistrany na náhradu škodu. Toto ustanovení se uplatní rovnež pro situace, kdy jsou webové stránky mimo provoz bez zavinení na strane Trucks.nl.
 4. Trucks.nl muže svuj název domény zaregistrovat u SIDN ve prospech Protistrany. V prípade, že Protistrana neplní své povinnosti v souladu s temito Všeobecnými obchodními podmínkami, Trucks.nl bude mít právo na zmenu, zrušení nebo vypovezení názvu domény.

Článek 3. Využívání služeb

 1. Služby Trucks.nl jsou využívány na základe registrací. Protistrana se muže zaregistrovat prostrednictvím webových stránek a zvolit si požadovaný typ registrace.
 2. Zasláním registracního formuláre Protistrana zarucuje, že veškeré podrobnosti, vcetne napríklad názvu, adresy, e-mailové adresy a císla bankovního úctu, jež je treba poskytnout v souvislosti se Službami Trucks.nl, jsou úplné, presné a aktuální. Protistrana je povinna zajistit, aby informace v podávaném inzerátu nebo inzerátu urceném ke zverejnení odpovídaly skutecnosti a byly tedy presné a úplné.
 3. Zverejnením inzerátu a/nebo poskytnutím informací Trucks.nl Protistrana prohlašuje, že je oprávnena ci má souhlas takto postupovat.
 4. Po prijetí registracního formuláre zajistí Trucks.nl co nejdrívejší umístení informací od Protistrany na webové stránky. Poté bude tato Protistrana oprávnena umístit na webové stránky Trucks.nl svou nabídku. Platnost registrace pocíná bežet v okamžiku, kdy Trucks.nl umístí inzerát na webové stránky.
 5. Trucks.nl si vyhrazuje právo odmítnout registraci Protistrany bez povinnosti uvádet duvod.
 6. (Osobní) Údaje získané prostrednictvím webových stránek od Protistrany lze využít pouze pro úcely, pro než byly poskytnuty. Není povoleno zpracovávat tyto údaje pro jakékoliv jiné úcely, vcetne jakékoliv formy nevyžádané komunikace.
 7. Trucks.nl je oprávnena zkrátit nebo zmenit texty v inzerátu Protistrany. Trucks.nl si rovnež vyhrazuje právo odmítnout a/nebo odstranit jakékoliv inzeráty, jsou-li v rozporu s temito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo nejsou v souladu s úcelem Trucks.nl, aniž by tím Protistrane vzniklo jakékoliv právu na náhradu.
 8. Trucks.nl zahrnuje odkazy na webové stránky tretích osob. Trucks.nl nemá žádné právo k (obsahu) techto webových stránek a nenese žádnou odpovednost za jejich obsah.

Článek 4. Doba trvání registrace, ukoncení

 1. Registrace se uzavírá na období jednoho (1) roku. Po vypršení sjednané lhuty registrace dojde k jejímu tacitnímu prodloužení o stejnou lhutu, pokud nekterá ze smluvních stran nezašle výpoved registrace nejpozdeji dva (2) mesíce pred uplynutím sjednané lhuty.
 2. Výpoved registrace vyžaduje písemnou formu. Výpoved nezakládá právo na vrácení již uhrazených cástek.
 3. Smluvní strany mají právo vypovedet registraci s okamžitou platností bez potreby písemného oznámení o prodlení nebo soudního zásahu, pokud Protistrana vstoupí do konkurzu, podá žádost o vydání moratoria a/nebo dosáhne vyhlášení moratoria nebo jinak ztratí právo disponovat se svými aktivy.

Článek 5. Sazby a platby

 1. Sazby se liší v závislosti na vybrané registraci. Protistrana obdrží mesícní fakturu, která bude uhrazena prímým inkasem. Úcet bude zatížen k desátému dni každého mesíce. Jako výjimku lze sjednat platbu ctvrtletne nebo rocne.
 2. Pri registraci do aplikace je Protistrana povinna poskytnout Trucks.nl oprávnení k prímému inkasu. Toto oprávnení zustává v platnosti až do ukoncení registrace. Protistrana je povinna zajistit, aby na úctu byl dostatecný zustatek a prímé inkaso tak mohlo probehnout úspešne. V prípade, že prímé inkaso neprobehne úspešne, Protistrana bude v prodlení od data, kdy by za normálních okolností Trucks.nl cástku získala.
 3. V prípade, že nelze náklady uhradit jednáním Protistrany, Trucks.nl budou úctovat úroky z prodlení ve výši odpovídající zákonným úrokum splatné od okamžiku, kdy bude Protistrana v prodlení, až do chvíle inkasa, jakož i pokutu ve výši 10 eur za každý prípad prodlení Protistrany.
 4. V prípade, že Protistrana nesplní své podmínky nebo je v prodlení se svými platebními závazky, veškeré rozumné náklady na vymáhání platby - soudní i mimosoudní - pujdou k tíži Protistrany. V každém prípade bude Protistrana dlužit náklady na vymáhání dlužného inkasa související s penežním nárokem. Vymáhání nákladu bude úctováno podle sazby vymáhání dluhu dle doporucení Nizozemské advokátní komory pro prípady vymáhání dluhu. V prípade, že Trucks.nl vzniknou vyšší náklady, než jaké byly rozumne nezbytné, tyto náklady rovnež ponese Protistrana, stejne jako veškeré vzniklé soudní poplatky a náklady na exekuci.
 5. Náklady bežné registrace budou vybírány predem. Poplatek za dodatecnou cinnost a veškeré další poplatky budou úctovány mesícne zpetne za predchozí mesíc.
 6. V prípade zrušení, konkurzu nebo moratoria u Protistrany, se nároky Trucks.nl a závazky Protistrany vuci Trucks.nl stávají okamžite splatnými a vymahatelnými.

Článek 6. Pravidla jednání

 1. Protistrana zarucuje:
  • že obsah zverejnených inzerátu nebo inzerátu urcených ke zverejnení není v rozporu se zákony a narízeními platnými v Nizozemí, ani nejsou nesprávné;
  • že zverejnením tohoto inzerátu se nedopouští nezdvorilosti vuci lidem, ani nikoho neobtežuje;
  • že obsah zverejneného inzerátu se plne zakládá na pravde a že ilustrace v inzerátu nejsou upravovány a jsou puvodní;
  • že nebude ohrožovat zájmy a dobré jméno Trucks.nl. Protistrana uvádí, že Služby Trucks.nl nebude zneužívat.
 2. Protistrana není oprávnena prodávat, pronajímat nebo jinak umožnit používání ci prevod své registrace a/nebo jiných práv vyplývajících z této Smlouvy na jakékoliv tretí osoby, pokud k tomu Protistrana nezíská výslovný a písemný souhlas Trucks.nl.
 3. Registrace je prísne osobní. Protistrana není oprávnena umožnit tretím osobám využívat její registraci.
 4. Protistrana jednající v rozporu s temito Všeobecnými obchodními podmínkami bude Trucks.nl vyloucena z dalšího používání webových stránek a Služeb. To vše platí, aniž by tím bylo dotceno právo na vymáhání úplného plnení platebních podmínek, prijetí dalších opatrení nebo v prípade potreby nahlášení jednání Protistrany príslušným orgánum.

Článek 7. Práva duševního vlastnictví

 1. Veškerá práva duševního vlastnictví týkající se Trucks.nl vcetne napríklad webových stránek, textu, ilustrací, designu, datových souboru, zvukového materiálu a ochranných známek náleží Trucks.nl a/nebo jejím poskytovatelum licence.
 2. Práva duševního vlastnictví týkající se materiálu (inzerátu a/nebo jiných zpráv), jež byly nepochybne poskytnuty Protistranou nebo uživatelem webových stránek, náleží nadále Protistrane nebo uživateli webových stránek.
 3. V prípade, že dojde k porušení autorských práv, práv k ochranné známce nebo jiných práv k inzerátu, bude to poškozená strana (zadavatel reklamy, Protistrana), kdo bude muset prijmout kroky vuci osobe, která poškodila její práva. Trucks.nl s tím nemá nic spolecného, a proto není stranou a nehraje v tom žádnou roli.

Článek 8. Vyšší moc

 1. Trucks.nl není povinna plnit žádné povinnosti, pokud jí v tom brání zásah vyšší moci.
 2. Vyšší moc neopravnuje Protistranu k odstoupení od Smlouvy, ani jí nedává právo na náhradu škody.
 3. Pojem vyšší moc v techto Všeobecných obchodních podmínkách - navíc krome výkladu v legislative a precedencním právu - zahrnuje veškeré vnejší príciny, které lze predpokládat ci nikoliv, jež jsou mimo kontrolu Trucks.nl, nicméne které Trucks.nl brání v plnení jejích povinností. To zahrnuje neplnení související s dostupností internetu a pracovními stávkami v podnicích Trucks.nl ci tretích stran.

Článek 9. Reklamace

 1. Má-li Protistrana reklamaci ve vztahu k Trucks.nl, Službám nebo webovým stránkám, Protistrana je povinna tuto reklamaci podat písemne s uvedením duvodu na e-mailovou adresu info@Trucks.nl.
 2. Trucks.nl na reklamaci zareaguje do 14 dní od dorucení písemné reklamace. Pokud bude reklamace oduvodnená, Trucks.nl vynaloží maximální úsilí na vyrešení situace ve prospech Protistrany.

Článek 10. Odpovednost

 1. Trucks.nl nese odpovednost pouze za prímé ztráty v dusledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti na strane Trucks.nl. Pojem prímé ztráty v techto Všeobecných obchodních podmínkách znamená náklady, které protistrane rozumne vzniknou pri zajištení nebo náhrade, jakož i rozumné náklady na zabránení vzniku ztrát nebo jejich omezení a rozumné náklady na zjištení príciny a jejího rozsahu.
 2. Trucks.nl neponese nikdy odpovednost za neprímé ztráty vcetne následných ztrát, ztrát zisku, nerealizovaných úspor a ztrát zpusobených provozními prodlevami a ztrátami v dusledku ztráty dat.
 3. Trucks.nl neponese odpovednost, pokud Protistrana a/nebo tretí osoba obejdou technická zarízení související s temito webovými stránkami.
 4. V prípade, že Trucks.nl ponese odpovednost za ztráty, odpovednost bude v každém prípade omezena cástkou, jíž se Smlouva týká. Pokud je platnost Smlouvy delší než jeden rok, odpovednost Trucks.nl nesmí prekrocit fakturovanou cástku jedné pravidelné faktury.
 5. Protistrana plne odškodní Trucks.nl za veškeré nároky tretích stran vyplývající jakýmkoliv zpusobem informací umístených na webové stránky Protistranou a/nebo s nimi související. To zahrnuje i nároky zakládající se na prohlášení, že zverejnené informace porušují jakákoliv práva duševního vlastnictví tretích osob.

Článek 11. Rozhodné právo

 1. Veškeré smlouvy ci právní vztahy Trucks.nl a Protistrany, na než se uplatní tyto Všeobecné obchodní podmínky, se rídí nizozemským právem, a to i v prípade, že povinnosti jsou plne ci cástecne plneny v zahranicí nebo pokud strana zapojená do právního vztahu žije v zahranicí.
 2. Veškeré spory mezi Trucks.nl a Protistranou, jež prípadne vzniknou a u nichž nelze rešení dosáhnout po vzájemné konzultaci, budou predloženy výhradne príslušnému soudu urcenému Trucks.nl. Bez ohledu na to jsou smluvní strany oprávneny predložit spor nezávislému rozhodcímu orgánu.
 3. Smluvní strany se na soud obrátí teprve poté, co vynaloží maximální úsilí na urovnání sporu vzájemnou dohodou.

Jak používáme soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme během vaší návštěvy soubory cookie k ukládání a načítání informací o vašem počítači. Tyto informace se používají k tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak očekáváte. Nelze vás na jejich základě osobně identifikovat, ale lze je použít k tomu, aby vaše webové rozhraní bylo více personalizované.

Některé z uložených informací jsou tam vložené jinými společnostmi, jejichž software jsme na webové stránky přidali, a to může mít také vliv na vaše procházení jiných webových stránek, které navštívíte po opuštění našich stránek.

Pokud budete tyto webové stránky nadále používat, aniž byste přijali opatření s cílem zabránit ukládání těchto informací, poskytujete k tomuto využívání informací svůj souhlas.