Artykul 1. Definicje i zastosowanie

 1. W niniejszych warunkach ogólnych pod nastepujacymi definicjami rozumie sie:
  • Trucks.nl: serwis internetowy Trucks.nl oraz wszystkie powiazane z nim witryny internetowe zawierajace kompleksowe informacje handlowe dotyczace nowych i uzywanych samochodów ciezarowych, przyczep, maszyn, samochodów osobowych, samochodów sluzbowych, samochodów dostawczych i innych podobnych produktów;
  • Uslugi: uslugi dostepne w portalu Trucks.nl. Portal Trucks.nl. umozliwia m.in. zamieszczanie ofert produktów na sprzedaz, ubieganie sie o domeny, ich utrzymywanie i zarzadzanie nimi za posrednictwem SIDN oraz skladanie wniosków o swiadczenie uslug w innej formie przez Kontrahenta;
  • Umowa: umowa zawarta pomiedzy Trucks.nl a Kontrahentem, na podstawie której Trucks.nl swiadczy Uslugi Kontrahentowi;
  • Witryna: witryna internetowa www.trucks.nl;
  • Kontrahent: osoba fizyczna lub prawna, z która zawarto umowe lub która korzysta z Uslug Trucks.nl.
 2. Niniejsze warunki ogólne obowiazuja wzgledem wszystkich umów i/lub kazdego przypadku skorzystania z Uslug swiadczonych przez Trucks.nl.
 3. Zawarcie umowy objetej niniejszymi warunkami ogólnymi nastepuje w momencie wyslania danych rejestracyjnych przez Kontrahenta w celu skorzystania z Uslug Trucks.nl.
 4. Postanowienia odbiegajace od niniejszych warunków ogólnych maja zastosowanie wylacznie po ich wyraznym uzgodnieniu na pismie. Stosowanie sie Kontrahenta do innych warunków niz uzgodnione jest niedopuszczalne.
 5. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków ogólnych jest niewazne lub zostanie uniewaznione, pozostale postanowienia beda nadal w pelni obowiazujace, natomiast niewazne lub uniewaznione postanowienie zostanie zastapione nowym, prawnie obowiazujacym postanowieniem o intencji i tresci zblizonej do niewaznego lub uniewaznionego postanowienia w mozliwie najwiekszym stopniu.
 6. Trucks.nl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków.

Artykul 2. Swiadczenie uslug

 1. Trucks.nl ma na celu umozliwianie kontaktu miedzy stronami poszukujacymi i oferujacymi srodki transportu, maszyny i inne produkty za posrednictwem swoich witryn internetowych. Trucks.nl pelni w tej kwestii wylacznie funkcje pomocnicza. Jezeli po skorzystaniu z Uslug Trucks.nl Kontrahent zawrze umowe z inna osoba (np. nabywca), Trucks.nl nigdy nie bedzie strona takiej umowy. Trucks.nl nie ponosi zatem zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek dzialania podejmowane przez Kontrahenta oraz inna strone w ramach zawartej miedzy nimi umowy.
 2. Trucks.nl starannie doglada tresci zamieszczonych w swojej witrynie. Niektóre informacje sa jednak zamieszczane przez osoby trzecie. Trucks.nl nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za takie informacje. Kontrahent oraz inni uzytkownicy sa odpowiedzialni za dokladnosc, poprawnosc i kompletnosc wysylanych przez nich informacji.
 3. Trucks.nl moze tymczasowo zamknac witryne lub ograniczyc do niej dostep bez wczesniejszego powiadomienia, jezeli jest to wymagane do utrzymania lub poprawy jakosci swiadczonych uslug. Prawa do odszkodowania egzekwowane przez Kontrahenta z powodu takiej sytuacji nie maja zastosowania. Postanowienie to obowiazuje równiez w przypadku, gdy witryna jest niedostepna z przyczyn niezaleznych od Trucks.nl.
 4. Na rzecz KontrahentaTrucks.nl moze zarejestrowac nazwe domeny za posrednictwem SIDN. Niedopelnienie zobowiazan uwzglednionych w niniejszych warunkach ogólnych przez Kontrahenta upowaznia Trucks.nl do zmiany, anulowania lub uniewaznienia domeny.

Artykul 3. Korzystanie z Uslug

 1. Uslugi Trucks.nl sa dostepne na zasadzie abonamentu. Kontrahent moze zarejestrowac sie w witrynie i wybrac odpowiedni rodzaj abonamentu.
 2. Przesylajac formularz rejestracyjny, Kontrahent zapewnia, ze wszystkie dane, w tym m.in. imie i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer konta bankowego, dostarczone Trucks.nl w zwiazku ze swiadczeniem Uslug sa kompletne, prawdziwe i aktualne. Kontrahent zapewnia, ze informacje juz zamieszczone lub majace zostac zamieszczone w ofercie sa zgodne ze stanem faktycznym i w zwiazku z tym sa prawdziwe i kompletne.
 3. Zamieszczajac oferte i/lub wysylajac dane Trucks.nl, Kontrahent oswiadcza, ze jest do tego upowazniony lub ma na to pozwolenie.
 4. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Trucks.nl dopilnuje, aby dane Kontrahenta zostaly zamieszczone w witrynie mozliwie najszybciej. Wówczas Kontrahent moze zamiescic swoja oferte w witrynie Trucks.nl. Naliczanie oplat abonamentowych rozpoczyna sie w momencie opublikowania oferty w witrynie.
 5. Trucks.nl zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Kontrahenta bez podania przyczyny.
 6. Dane (osobowe) uzyskane przez Kontrahenta za posrednictwem witryny moga sluzyc wylacznie celom, w którym zostaly udostepnione. Zabrania sie wykorzystywania tych danych w innych celach, w tym niechcianej komunikacji w jakiejkolwiek formie.
 7. Trucks.nl ma prawo skrócic lub zmienic tresc ofert zamieszczonych przez Kontrahenta. Trucks.nl zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia i/lub usuniecia oferty, jezeli jest ona sprzeczna z niniejszymi warunkami lub niezgodna z celem dzialalnosci Trucks.nl. Na tej podstawie Kontrahentowi nie przysluguja zadne prawa do odszkodowania.
 8. Trucks.nl zawiera lacza do witryn internetowych osób trzecich. Trucks.nl nie posiada uprawnien dotyczacych (zawartosci) tych witryn i nie ponosi odpowiedzialnosci za tresci w nich zamieszczone.

Artykul 4. Okres obowiazywania i wypowiedzenie abonamentu

 1. Okres obowiazywania abonamentu wynosi jeden (1) rok. Po wygasnieciu uzgodnionego terminu abonament bedzie kazdorazowo automatycznie przedluzany na ten sam okres, o ile którakolwiek ze stron nie zlozy wniosku o wypowiedzenie abonamentu nie pózniej niz na dwa (2) miesiace przed uzgodnionym terminem jego zakonczenia.
 2. Wniosek o wypowiedzenie abonamentu nalezy zlozyc w formie pisemnej. Zakonczenie obowiazywania abonamentu nie upowaznia do otrzymania zwrotu juz poniesionych oplat.
 3. Strony sa upowaznione do wypowiedzenia abonamentu ze skutkiem natychmiastowym bez koniecznosci wystosowania pisemnego zawiadomienia o niedotrzymaniu zobowiazan lub interwencji sadowej, jezeli Kontrahent oglosil upadlosc, zlozyl wniosek i/lub uzyskal moratorium lub w inny sposób utracil mozliwosc rozporzadzania swoim mieniem.

Artykul 5. Raty i platnosci

 1. Raty róznia sie w zaleznosci od wybranego abonamentu. Kontrahent otrzyma miesieczna fakture, z której naleznosci beda sciagane w formie polecenia zaplaty. Naleznosc zostanie pobrana z rachunku bankowego dziesiatego dnia kazdego miesiaca. W drodze odstepstwa od powyzszej platnosci strony moga uzgodnic rate kwartalna lub roczna.
 2. W celu uzyskania abonamentu Kontrahent musi przedlozyc Trucks.nl upowaznienie do obciazania rachunku bankowego w drodze polecenia zaplaty. Upowaznienie to obowiazuje do czasu wygasniecia abonamentu. Kontrahent musi zadbac o wystarczajace saldo na swoim rachunku bankowym w celu prawidlowej realizacji polecenia zaplaty. Jezeli polecenie zaplaty nie zostanie zrealizowane, uznaje sie, ze Kontrahent zalega z oplata od momentu, kiedy nalezna kwota zostalaby w normalnych warunkach otrzymana przez Trucks.nl.
 3. Jezeli naleznosci nie beda mogly zostac uregulowane wskutek niedopatrzenia Kontrahenta, Trucks.nl rozpocznie naliczanie odsetek za zwloke w wysokosci odsetek ustawowych od dnia, w którym Kontrahent nie wywiazal sie ze zobowiazania, do momentu uiszczenia zaleglej oplaty. Ponadto Trucks.nl kazdorazowo nalozy na Kontrahenta grzywne w wysokosci 10 EUR w przypadku zwlekania przez niego z zaplata raty.
 4. Jezeli Kontrahent nie wywiaze sie ze swoich zobowiazan lub bedzie zalegal z zaplata, wszelkie koszty zwiazane z uregulowaniem zaleglej kwoty – zarówno sadowe, jak i pozasadowe – poniesie Kontrahent. W kazdym przypadku Kontrahent poniesie koszty zwiazane z windykacja wierzytelnosci w zwiazku z wniesionym roszczeniem pienieznym. Koszty windykacyjne zostana naliczone wedlug wysokosci prowizji windykacyjnej zgodnie z zaleceniami Netherlands Bar Association w sprawach zwiazanych z windykacja wierzytelnosci. W przypadku gdy zajdzie uzasadniona koniecznosc poniesienia wyzszych kosztów, w tym wszelkich kosztów sadowych i egzekucyjnych przez Trucks.nl, koszty te równiez obciaza rachunek Kontrahenta.
 5. Stale oplaty abonamentowe pobierane sa w drodze przedplaty. Oplaty za dodatkowe uslugi oraz wszelkie inne oplaty beda pobierane co miesiac z dolu.
 6. W przypadku likwidacji dzialalnosci, ogloszenia upadlosci lub moratorium przez Kontrahenta roszczenia Trucks.nl oraz zobowiazania Kontrahenta wzgledem Trucks.nl stana sie natychmiast wymagalne i platne.

Artykul 6. Zasady postepowania

 1. Kontrahent oswiadcza, ze:
  1. tresc juz zamieszczonej lub majacej zostac zamieszczonej przez niego oferty jest zgodna z przepisami prawnymi obowiazujacymi w Holandii, a takze nie jest krzywdzaca;
  2. zamieszczajac oferte, nie dziala na niekorzysc innych osób i nie ma na celu ich nekania;
  3. tresc zamieszczonej przez niego oferty jest zgodna ze stanem faktycznym, a zdjecia w niej zawarte sa oryginalne i niezmienione;
  4. nie ma na celu naruszenia interesów i dobrego imienia Trucks.nl. Ponadto Kontrahent oswiadcza, ze nie bedzie naduzywal Uslug swiadczonych przez Trucks.nl.
 2. Kontrahentowi zabrania sie sprzedazy, wydzierzawiania lub innej formy oddania lub przekazania w uzytkowanie abonamentu i/lub innych praw wynikajacych z niniejszej Umowy osobom trzecim, chyba ze Trucks.nl udzieli na to wyraznej pisemnej zgody.
 3. Abonament jest przeznaczony wylacznie do uzytku indywidualnego. Kontrahent nie moze udostepniac uslug wynikajacych z abonamentu osobom trzecim.
 4. Trucks.nl moze zabronic korzystania z witryny oraz Uslug Kontrahentowi, który naruszyl niniejsze warunki. Powyzsze postanowienia maja zastosowanie niezaleznie od prawa do dochodzenia calkowitego wywiazania sie ze zobowiazan platniczych, prawa do podjecia dalszych dzialan (w razie koniecznosci) oraz do powiadomienia wlasciwych organów o postepowaniu Kontrahenta.

Artykul 7. Wlasnosc intelektualna

 1. Trucks.nl i/lub jej licencjodawcom przysluguja wszelkie prawa wlasnosci intelektualnej dotyczace serwisuTrucks.nl, w tym m.in. witryny internetowej, tekstów, zdjec, grafiki, plików danych, materialów dzwiekowych i znaków handlowych.
 2. Kontrahentowi oraz uzytkownikowi witryny przysluguja prawa wlasnosci intelektualnej w zakresie materialów (ofert i/lub innych komunikatów) jednoznacznie przez nich zamieszczonych.
 3. Jesli prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa dotyczace zamieszczonych ofert zostaly naruszone, poszkodowana strona (ogloszeniodawca, Kontrahent) jest zobowiazana do podjecia stosownych dzialan wobec strony odpowiedzialnej za naruszenie jej praw. Konflikt nie dotyczy Trucks.nl, w zwiazku z czym serwis nie jest strona konfliktu i nie odgrywa w nim zadnej roli.

Artykul 8. Sila wyzsza

 1. Serwis Trucks.nl jest zwolniony z wszelkich zobowiazan, jezeli ich niewykonanie bedzie spowodowane dzialaniem sily wyzszej.
 2. Sila wyzsza nie upowaznia Kontrahenta do rozwiazania Umowy lub ubiegania sie o odszkodowanie.
 3. W niniejszych warunkach poprzez sile wyzsza strony rozumieja – poza znaczeniem przewidzianym w ustawodawstwie i orzecznictwie – wszelkie zewnetrzne przyczyny mozliwe lub niemozliwe do przewidzenia bedace poza kontrola Trucks.nl, które uniemozliwiaja Trucks.nl wykonanie obowiazków. Do takich przyczyn zalicza sie równiez brak dostepu do Internetu oraz strajki pracowników Trucks.nl lub osób trzecich.

Artykul 9. Skargi

 1. Jezeli Kontrahent chcialby zlozyc skarge w zwiazku z Trucks.nl, Uslugami lub witryna internetowa, musi to zrobic w formie pisemnej, podajac odpowiednie przyczyny, a nastepnie wyslac wniosek na adres info@Trucks.nl.
 2. Po otrzymaniu pisemnej skargi Truck.nl ustosunkuje sie do niej i wysle odpowiedz w ciagu 14 dni. Jezeli skarga jest uzasadniona, Truck.nl dolozy wszelkich staran, aby zaradzic sytuacji z korzyscia dla Kontrahenta.

Artykul 10. Odpowiedzialnosc

 1. Trucks.nl ponosi odpowiedzialnosc wylacznie za bezposrednie straty wynikajace z zamierzonego lub razacego zaniedbania ze strony Trucks.nl. W niniejszych warunkach poprzez bezposrednie straty rozumie sie koszty, które w uzasadniony sposób musial poniesc Kontrahent celem okreslenia lub zaradzenia takim stratom, uzasadnione koszty poniesione celem zapobiezenia lub ograniczenia takich strat oraz uzasadnione koszty poniesione celem okreslenia przyczyny i wymiaru odniesionych strat.
 2. Trucks.nl w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za straty posrednie, w tym straty wtórne, utracone zyski, utracone oszczednosci, straty spowodowane opóznieniami w dzialaniu oraz straty spowodowane utrata danych.
 3. Trucks.nl nie ponosi odpowiedzialnosci za niekorzystanie przez Kontrahenta i/lub osobe trzecia z zaplecza technicznego zwiazanego z witryna.
 4. Jezeli Trucks.nl ponosi odpowiedzialnosc za straty, odpowiedzialnosc bedzie kazdorazowo ograniczana do kwoty przewidzianej w Umowie. Jezeli Umowa zostala zawarta na okres powyzej jednego roku, odpowiedzialnosc Trucks.nl nie moze przekroczyc sumy jednej faktury okresowej.
 5. Kontrahent w calosci zwalnia Trucks.nl z wszelkich mozliwych roszczen osób trzecich wynikajacych w jakikolwiek sposób i/lub w jakikolwiek sposób zwiazanych z informacjami zamieszczonymi przez niego w witrynie. Powyzsze dotyczy równiez roszczen obejmujacych naruszenie praw wlasnosci intelektualnej osób trzecich przez zamieszczone informacje.

Artykul 11. Obowiazujace przepisy

 1. Wszelkie umowy lub stosunki prawne zawarte miedzy Trucks.nl a Kontrahentem, do których maja zastosowanie niniejsze warunki ogólne, podlegaja holenderskim przepisom prawnym. Dotyczy to równiez sytuacji, w których dochodzenie wykonania zobowiazan odbywa sie za granica oraz jezeli strona uczestniczaca w stosunku prawnym mieszka za granica.
 2. Wszelkie spory, które moga wyniknac miedzy Trucks.nl a Kontrahentem oraz które nie moga byc rozwiazane droga wzajemnych konsultacji, beda rozstrzygane przed wlasciwym sadem wyznaczonym przez Trucks.nl. Niemniej jednak strony sa upowaznione do przedlozenia sporu niezaleznemu organowi arbitrazowemu.
 3. Strony wejda na droge sadowa tylko w sytuacji, gdy wzajemne konsultacje nie przyniosa rozstrzygniecia.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie

Podobnie jak wiele innych stron podczas Twoich odwiedzin korzystamy z plików cookies do przechowywania i odzyskiwania informacji na Twoim komputerze. Wspomniane informacje są następnie wykorzystywane, aby strona działała tak, jak tego oczekujesz. Pliki nie umożliwiają identyfikowania tożsamości, ale mogą być wykorzystywane do dostarczania bardziej spersonalizowanych treści internetowych.

Niektóre przechowywane informacje są tam umieszczane przez inne firmy, których oprogramowanie zamieściliśmy na stronie – może to wpłynąć na korzystanie z innych stron, które będziesz odwiedzać po opuszczeniu naszej witryny.

Jeśli będziesz kontynuować korzystanie ze strony bez podjęcia działań zapobiegających przechowywaniu tych informacji, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie.